zakres działalności

Zakres działalności gospodarczej na podstawie PKD

1) 10.84.Z Produkcja przypraw;
2) 10.85.Z Wytwarzanie gotowych posiłków i dań;
3) 16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania;
4) 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;
5) 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji;
6) 22.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych;
7) 26.12.Z Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych;
8) 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych;
9) 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych;
10) 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków;
11) 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych;
12) 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych;
13) 43.34.Z Malowanie i szklenie;
14) 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych;
15) 46.15.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych;
16) 46.39.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych;
17) 47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych;
18) 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;
19) 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
20) 47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
21) 47.54.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
22) 47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
23) 47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
24) 47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
25) 47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
26) 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
27) 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
28) 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;
29) 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;
30) 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;
31) 49.42.Z Działalność usługowa związana z przeprowadzkami;
32) 53.20.Z Pozostała działalność pocztowa i kurierska;
33) 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
34) 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
35) 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie;
36) 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;
37) 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne;
38) 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);
39) 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;
40) 58.11.Z Wydawanie książek;
41) 58.13.Z Wydawanie gazet;
42) 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
43) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza;
44) 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych;
45) 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;
46) 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
47) 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;
48) 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
49) 60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych;
50) 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych;
51) 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej;
52) 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej;
53) 61.30.Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej;
54) 61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji;
55) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem;
56) 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;
57) 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
58) 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
59) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;
60) 63.12.Z Działalność portali internetowych;
61) 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
62) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
63) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
64) 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;
65) 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;
66) 69.10.Z Działalność prawnicza;
67) 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe;
68) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;
69) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
70) 71.11.Z Działalność w zakresie architektury;
71) 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;
72) 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne;
73) 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;
74) 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych;
75) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych;
76) 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji;
77) 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych;
78) 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet);
79) 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;
80) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej;
81) 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania;
82) 74.20.Z Działalność fotograficzna;
83) 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami;
84) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
85) 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek;
86) 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;
87) 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
88) 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników;
89) 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej;
90) 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników;
91) 79.11.A Działalność agentów turystycznych;
92) 79.11.B Działalność pośredników turystycznych;
93) 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki;
94) 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;
95) 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej;
96) 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
97) 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach;
98) 81.29.Z Pozostałe sprzątanie;
99) 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni;
100) 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura;
101) 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura;
102) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
103) 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
104) 85.31.B Licea ogólnokształcące;
105) 85.32.A Technika;
106) 85.41.A Szkoły policealne;
107) 85.42.Z Szkoły wyższe;
108) 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
109) 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
110) 85.59.A Nauka języków obcych;
111) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
112) 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację;
113) 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana;
114) 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych;
115) 95.12.Z Naprawa i konserwacja sprzętu telekomunikacyjnego;
116) 95.21.Z Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku;
117) 95.29.Z Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego;
118) 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej;
119) 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana;
120) 95.22.Z Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego.”