o fundacji

Fundacja jest prywatnym podmiotem prawa polskiego, działającym zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jest reaktywowaną fundacją założoną przez swoich patronów pod koniec XIX wieku. Jej cele są zgodne z duchem działań tychże patronów. Działalność fundacji opiera się na filarach wyznaczonych jeszcze w XIX wieku:
– edukacji,
– kulturze,
– działaniach socjalno-społecznych,
– sztuce.
Warto podkreślić, że fundacja, zgodnie z dobrą praktyką, różni się od wielu podobnych podmiotów w Polsce jako fundacja kapitałowa. Oznacza to, że majątek fundacji stanowi kapitał przeznaczony na realizację celów statutowych, co jest zgodne z zasadami finansowymi. Dzięki temu fundacja może skoncentrować się na długotrwałym i trwałym wpływie na społeczność, niezależnie od fluktuacji zewnętrznych źródeł finansowania.
Fundacja aktywnie realizuje swoje cele, angażując się w projekty edukacyjne, które mają na celu rozwijanie wiedzy i umiejętności społeczności lokalnej. Ponadto, fundacja wspiera różnorodne inicjatywy kulturalne, promując sztukę w jej różnych formach. Działa również na rzecz poprawy warunków życia osób potrzebujących, angażując się w działania socjalno-społeczne.
Działalność fundacji opiera się na profesjonalnym zarządzaniu i transparentności, co pozwala na skuteczną realizację celów statutowych. Fundacja jest również otwarta na współpracę z innymi podmiotami, organizacjami pozarządowymi i instytucjami, aby osiągnąć większy i trwalszy wpływ na społeczność, w zgodzie z ideą współpracy i synergii.
Fundacja jest dumna z dziedzictwa swoich patronów i w pełni oddana ich wizji. Poprzez swoje działania kontynuuje ich misję, przyczyniając się do rozwoju społeczności, kultury i sztuki. Jest to fundament, na którym buduje się przyszłość, kładąc nacisk na wartości i cel statutowy, którymi kieruje się fundacja.