działalność gospodarcza

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą poprzez swoje zaangażowanie w spółkę Korporacji WAM Spółka NON for PROFIT Sp. z o.o. Spółka ta została założona jako spółka celowa, a obecnie fundacja jest jej jedynym udziałowcem posiadającym 100% udziałów na mocy aktu notarialnego z dnia 2 sierpnia 2022 roku. Przez zmianę treści umowy spółki, dokonaną w dniu 2 sierpnia 2022 roku za pomocą akta notarialnego, Korporacja WAM Spółka NON for PROFIT została przekształcona w spółkę non for profit. Nowym celem spółki, zgodnie ze zmienioną treścią umowy, jest prowadzenie działalności non for profit na rzecz edukacji, wsparcia społecznego oraz działalności pożytku publicznego, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, wraz z ewentualnymi zmianami. Po dokonaniu rejestracji tych zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym, spółka uzyskała również status spółki celowej do prowadzenia działań edukacyjnych w formie szkoły ponadpodstawowej i szkoły wyższej. Warto zauważyć, że Fundacja jest czynnym podatnikiem VAT, co oznacza, że jest zobowiązana do płacenia podatku od wartości dodanej związanej z jej działalnością gospodarczą. Spółka Korporacji WAM Spółka NON for PROFIT Sp. z o.o. również jest czynnym podatnikiem VAT od 1 grudnia 2022 roku, co oznacza, że również ona musi spełniać obowiązki związane z podatkiem od wartości dodanej. Działalność gospodarcza prowadzona przez Fundację i jej zaangażowanie w spółkę Korporacji WAM Spółka NON for PROFIT Sp. z o.o. mają na celu wspieranie edukacji, działalności społecznej i pożytku publicznego, co jest zgodne z misją i celami Fundacji.