statut fundacji

STATUT FUNDACJI
(stan na dzień 10 lutego 2023 roku)

ROZDZIAŁ I
Przepisy ogólne
§ 1

 1. Fundacja im. Ludwiki i Hipolita małżonków Wawelberg zwana w treści Statutu Fundacją, ustanowiona została aktem notarialnym z dnia 30 listopada 2015 roku repozytorium A nr 2/2015 przed Notariuszem Moniką Bajczewską-Ginel w Kancelarii Notarialnej w Warszawie ul. Miedzianej nr 3a lok. 1d
 2. Fundacja działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o Fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 1991 roku, nr 46 poz. 203 z późniejszymi zmianami), Ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 roku o Pożytku Publicznym i o Wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 nr 96 poz.873 z późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego Statutu nadanego przez Fundatora w dniu 25 sierpnia 2021 roku.

§ 2

Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa. Fundacja może posiadać także siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3

Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 5

Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw zagranicznych oraz Prezydent m. st. Warszawy.

ROZDZIAŁ II
Misja, cele i zasady działania Fundacji

§ 6

Misją fundacji jest propagowanie idei działalności Ludwiki i Hipolita małżonków Wawelberg.

§ 7

Realizując misję celem Fundacji jest działalność na rzecz dobra publicznego w zakresie:

 1. kultury i sztuki,
 2. opieki socjalnej,
 3. dobroczynności,
 4. ochrony zdrowia,
 5. oświaty i edukacji,
 6. dzieci i młodzieży,
 7. ochrony dziedzictwa kulturowego,
 8. wparcia działalności innowacyjnej,
 9. promocji i organizacji wolontariatu,
 10. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
 11. promocji idei i edukacji w zakresie społecznej odpowiedzialności, w tym spółdzielczości socjalnej,
 12. budowy społeczeństwa obywatelskiego w tym między innymi wsparcia działalności organizacji pozarządowych,
 13. popularyzacji osób Ludwiki i Hipolita małżonków Wawelberg oraz rodziny Wawelberg i ich działań na rzecz dobra społecznego.
 14. propagowania działalności na rzecz rozwoju budowy tanich mieszkań w oparciu o założenia utworzonego przez Hipolita Wawelberga „Instytutu Tanich Mieszkań”,

§ 8

Cele określone w § 7 Fundacja realizuje w szczególności poprzez:
1) tworzenie programów stypendialnych, udzielanie wsparcia programom edukacyjnym podnoszącym jakość nauczania oraz programom wyrównującym szanse edukacyjne, promującym talenty i wybitne uzdolnienia dzieci i młodzieży,
2) wspieranie inicjatyw społecznych, w tym finansowego wspierania wolontariatu,
3) udzielanie wsparcia stowarzyszeniom i fundacjom, działającym na rzecz nauki przedsiębiorczości w celu dostosowania jej do potrzeb gospodarki rynkowej,
4) zakup sprzętu specjalistycznego dla dobra publicznego,
5) fundowanie, w imieniu Fundatora, corocznej nagrody za wybitne osiągnięcia w zakresie budownictwa tanich mieszkań opartych o idee małżonków Wawelberg,
6) wspieranie programów budownictwa społecznego,
7) udział, w imieniu Fundatora, w pracach innych fundacji i stowarzyszeń,
8) udzielanie wsparcia szczególnie wartościowym działaniom edukacyjnym w zakresie kultury, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki i dziedzictwa kulturowego,
9) udzielanie wsparcia szczególnie wartościowym działaniom edukacyjnym w zakresie cerami i rzeźby,
10) udzielanie wsparcia, w porozumieniu z Fundatorem, inicjatywom lokalnym i regionalnym w zakresie celów określonych w § 6 statutu,
11) inicjowanie oraz wspierania działań na rzecz obrony zagrożonego dziedzictwa kulturowego o szczególnym znaczeniu dla kultury narodowej,
12) propagowanie walorów kulturowych Polski, a w szczególności Warszawy i okolic,
13) inicjowanie wystąpień o ustanawianie miejsc pamięci narodowej,
14) inicjowanie wystąpień o uznanie zabytków za pomniki historii,
15) udział w postępowaniach administracyjnych dotyczących zabytków w urzędach Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, SKZ i SKO oraz przed Generalnym Konserwatorem Zabytków oraz sądami administracyjnymi i sądami powszechnymi,
16) reprezentowanie podmiotów i osób fizycznych w sprawach dotyczących interesu publicznego,
17) uczestnictwo w pracach legislacyjnych prowadzonych na szczeblu administracji rządowej, Sejmu RP i Senatu RP,
18) współpraca z organami administracji publicznej,
19) opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
20) działania proekologiczne,
21) inicjowanie działań na rzecz spółdzielni socjalnych,
22) wspieranie działań przeciw wykluczeniu,
23) przygotowywanie opracowań i ekspertyz,
24) prowadzenie działań edukacyjnych i popularyzatorskich,
25) uczestnictwo w ciałach dialogu,
26) inne działania służące realizacji celów statutowych
27) budowanie relacji polsko – żydowskich w tym na rzecz zachowania dziedzictwa i historii.

§ 9

 1. Dla osiągania swoich celów Fundacja może współdziałać z innymi instytucjami, organizacjami i osobami. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia, albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.
 2. Przystąpienie Fundacji do spółki wymaga zgody Fundatora.
 3. Fundacja może prowadzić odpłatna i nieodpłatną działalność pożytku publicznego określoną w Ustawie o Pożytku Publicznym i o Wolontariacie w zakresie celów statutowych.
 4. Szczegółowy zakres odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego określa Zarząd Fundacji w drodze uchwały.
 5. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą po wpisie do rejestru przedsiębiorców.
 6. Fundacja może tworzyć oddziały i filie. Przy powoływaniu oddziału określa się nazwę oddziału.

ROZDZIAŁ III
Majątek i dochody Fundacji

§ 10

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski przekazany przez Fundatora oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 11

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 12

Dochody Fundacji pochodzą z:
1) darowizn Fundatora,
2) darowizn, spadków i zapisów,
3) subwencji osób prawnych,
4) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
5) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,
6) odsetek bankowych oraz innych przychodów z zarządzania aktywami,
7) crowdfundingu
8) działalności gospodarczej
9) kapitału żelaznego.

§ 13

W przypadku powołania Fundacji do spadku, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza lub odmawia przyjęcia spadku.

ROZDZIAŁ IV
Zakres działalności gospodarczej fundacji

§ 14

1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:

Lp. PKD         Rodzaj działalności
1) 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
2) 85 Edukacja
3) 73.1 Reklama
4) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych
5) 68.2 Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
6) 85.5 Pozaszkolne formy edukacji
7) 58 Działalność wydawnicza
8) 58.19 Pozostała działalność wydawnicza
9) 58.2 Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania
10) 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
11) 79.12 Organizacja turystyki
12) 79.9 Działalność w zakresie rezerwacji i prowadzenia usług turystycznych

2. Zakres działalności gospodarczej fundacji może być rozszerzona.

ROZDZIAŁ V
Organy i organizacja Fundacji

§ 15

 1. Organami Fundacji są:
  1) Rada Fundacji (po jej powołaniu),
  2) Zarząd Fundacji
 2. Nie można łączyć funkcji członka Rady Fundacji i Zarządu Fundacji.
 3. Kadencja organów fundacji kończy się z chwila powołania składu nowych organów.

RADA FUNDACJI

§ 16

 1. W skład Rady Fundacji w przypadku jej powołania, zwanej dalej Radą, wchodzi od 1 do 10 osób, w tym Przewodniczący, powołanych i odwoływanych przez Fundatora w przypadku pierwszej rady oraz rad kolejnych do czasu śmierci fundatora.
 2. W przypadku śmierci fundatora radę na kolejną kadencję powołuje rada ustępująca po zasięgnięciu opinii Zarządu oraz spadkobierców fundatora na zasadach określonych regulaminem powoływania rady.
 3. Wygaśnięcie mandatu członka Rady w trakcie następuje na skutek śmierci, złożenia rezygnacji albo odwołania ze stanowiska.
 4. Członkowie Rady nie pobierają wynagrodzenia za udział w posiedzeniach. W uzasadnionych przypadkach mogą otrzymać zwrot wydatków poniesionych w związku z tym udziałem.
 5. W każdym momencie skład rady może być zmniejszony oraz powiększony o kolejne osoby.

§ 17

Do rady jeśli została powołana należy:
1) ustalanie głównych kierunków działania Fundacji i kontrola ich realizacji,
2) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich programów opracowanych przez Zarząd Fundacji,
3) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
4) uchwalanie regulaminu działania Zarządu,
5) uchwalanie regulaminu działania Rady,
6) zatwierdzanie ustanowionej przez Zarząd organizacji wewnętrznej Fundacji,
7) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i przedstawianie swojej oceny Fundatorowi,
8) w przypadku niepowołania rady zadnia określone w pkt. od 1 do 7 wykonuje zarząd fundacji.
9) powołanie członków rady na kolejna kadencję zgodnie z § 16 pkt 2 i regulaminem,
10) powołanie członków zarządu na kolejną kadencję zgodnie z § 24 pkt 2 i regulaminem

§ 18

 1. Rada pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady, nie rzadziej niż dwa razy w roku.
 2. Posiedzenie Rady jest ważne, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali powiadomieni o miejscu, terminie oraz porządku obrad.
 3. Członkowie Rady Fundacji uczestniczą w posiedzeniach osobiście, także za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
 4. W posiedzeniach Rady uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji – w celu składania wyjaśnień.

§ 19

Uchwały rady zapadają zwykłą większością głosów, z tym, że dla prawomocności tych uchwał wymagana jest obecność, co najmniej połowy składu jej członków, w tym Przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego, jeśli rada posiada wiceprzewodniczącego.

§ 20

Dla wykonywania swych funkcji i zadań Rada ma prawo wglądu w bieżącą działalność, a w szczególności:
1) żądać od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących działalności Fundacji we wszystkich dziedzinach,
2) żądać od Zarządu i pracowników Fundacji sprawozdań i wyjaśnień,
3) dokonywać rewizji majątku oraz kontroli finansowej.

§ 21

Rada dokonuje oceny sprawozdania z działalności Fundacji i przedstawia Fundatorowi wnioski.

§ 22

 1. Każdy członek Rady ma jeden głos. Uchwały, zapadają zwykłą większością głosów, a przy równej ich liczbie – decyduje głos przewodniczącego.
 2. Z posiedzeń Rady sporządzany jest protokół.

§ 23

W posiedzeniu Rady mogą uczestniczyć z głosem doradczym zaproszone osoby i w charakterze obserwatorów członkowie zarządu

ZARZĄD FUNDACJI

§ 24

 1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, składa się z 1 do 3 osób i jest powołanych i odwoływanych przez Fundatora w przypadku pierwszego zarządu oraz zarządów kolejnych do czasu śmierci fundatora,
 2. W przypadku śmierci fundatora zarząd na kolejną kadencję powołuje rada ustępująca po zasięgnięciu opinii zarządu ustępującego oraz spadkobierców fundatora na zasadach określonych regulaminem powoływania zarządu.
 3. Wygaśnięcie mandatu członka Zarządu następuje na skutek śmierci, złożenia rezygnacji albo odwołania ze stanowiska.
 4. W każdym momencie skład zarządu może być zmniejszony oraz powiększony o kolejne osoby.

§ 25

Pracami Zarządu kieruje Prezes Fundacji.

§ 26

 1. Zarząd kieruje działalnością fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Zarząd działa według regulaminu uchwalonego przez Radę a w przypadku braku rady na podstawie regulaminu ustalonego uchwała zarządu.

§ 27

Zarząd Fundacji:
1) reprezentuje ją na zewnątrz,
2) opracowuje roczne i wieloletnie plany jej działania oraz preliminarz jej wydatków,
3) sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,
4) sprawuje zarząd jej majątkiem,
5) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
6) ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenie dla pracowników Fundacji,
7) kieruje bieżącą działalnością Fundacji,
8) występuje do Fundatora z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie, połączenia oraz likwidacji Fundacji,
9) w przypadku niepowołania rady wypełnia zadania rady

§ 28

 1. Zarząd w terminie ustalonym przez Fundatora składa Fundatorowi pisemne sprawozdanie z działalności, bilans za rok ubiegły oraz preliminarz dochodów i wydatków na przyszły rok.
 2. Preliminarz, o którym mowa w ust. 1 staje się wiążący po zatwierdzeniu przez Fundatora.
 3. Zarząd składa corocznie sprawozdanie z działalności organowi nadzoru w terminie określonym przepisami prawa.
 4. W przypadku śmierci fundatora nie mają zastosowania pkt 1 i 2

§ 29

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Fundacji lub każdy członek Zarządu Fundacji w zakresie zwykłego zarządu, w sprawach dotyczących postępowań administracyjnych i sądowych oraz w sprawach bieżącego działania fundacji.
  W pozostałych sprawach oświadczenie woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu łącznie lub jeden członek Zarządu za zgodą pozostałych członków zarządu.
 2. Zgoda, o której mowa wyżej nie wymaga formy pisemnej.
 3. W przypadku jednoosobowego zarządu oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa osoba pełniąca funkcję jednoosobowego zarządu.

§ 30

 1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy, na żądanie członka Zarządu lub na żądanie Fundatora.
 2. Fundator może żądać rozpatrzenia przez Zarząd określonych spraw.
 3. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu.

§ 31

 1. Posiedzenie Zarządu jest ważne, jeżeli wszyscy jego członkowie zostali powiadomieni o miejscu, terminie oraz porządku obrad.
 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, jednakże nie rzadziej niż raz w miesiącu.
 3. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów oddanych w obecności nie mniej niż połowy liczby członków Zarządu. W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos przewodniczącego posiedzenia.
 4. Z posiedzeń Zarządu sporządzany jest protokół.

§ 32

Obsługa organizacyjna Zarządu należy do Biura Fundacji, którego strukturę i obowiązki określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

§ 33

Zasady wynagradzania członków Zarządu określa Fundator lub Rada Fundacji w regulaminie.

ROZDZIAŁ V
Zmiana statutu

§ 34

 1. Fundator może zmienić cel Fundacji lub jej Statut z własnej inicjatywy, na wniosek lub po zasięgnięciu opinii Rady i Zarządu Fundacji.
 2. W przypadku śmierci fundatora zmianę Statut Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji w każdym zakresie po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji i spadkobierców Fundatora, w przypadku braku spadkobierców po za sięgnięciu opinii rady jeśli została powołana.
 3. Zasięgnięcie opinii określone w pkt 2 niniejszego paragrafu nie wymaga formy pisemnej.
 4. Termin na wniesienie opinii do zmian statutu wynosi 30 dni od dnia w którym przedstawiony został wniosek o zmianę.

ROZDZIAŁ VI
Postanowienia końcowe

§ 35

Połączenie z inną Fundacją następuje z zastosowaniem przepisów o utworzeniu i likwidacji Fundacji.

§ 36

 1. Decyzję w sprawie likwidacji Fundacji podejmuje Fundator lub jego spadkobiercy. Decyzja powinna zawierać określenie przeznaczenia na cele non profit majątku Fundacji po jej likwidacji.
 2. Likwidację przeprowadza Zarząd Fundacji lub wskazany przez Fundatora albo jego spadkobierców likwidator.
 3. Likwidacja fundacji może nastąpić w przypadku wyczerpania środków finansowych fundacji.

§ 37

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy.